Najvišji predstavnik v republiki Sloveniji je predsednik ali pa predsednica republike. Za predsednika države lahko kandidira vsak državljan, kateri ustreza predpisanim pogojem za prijavo na Upravni enoti. Slednja sproži postopek zbiranja podpisov, po izbranem številu podpisov, le te predloži kandidaturi za predsednika države. Izvoljen predsednik se v primeru, volilne večine lahko izbere že v enem volilnem dnevu. V nasprotnem primeru se izvede drugi krog volitev, datum volitev izvede državna volilna komisija. Izvoljeni predsednik nato opravi prevzem aktualnih poslov in opravi zaprisego. Njegov mandat pa traja 5 let, mandat pa poleg vloge najvišjega predstavnika države, prinaša tudi druge zadolžitve, kot je naloga glavnega poveljnika obrambnih struktur. Drugi naj višji predstavnik v državi je predsednik parlamenta. Slednjega izbere vladna sestava, v katero so vključeni predsednik vlade in pripadajoči ministri. Ministrski sestav sestavlja 14 ministrstev: Ministrstvo za Zdravje, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za gospodarski razvoj, Ministrstvo za kmetijstvo in Ministrstvo za finance, pod katerega spada tudi izvajanje iger na srečo oz igralniška dejavnost. V zadnjem času pa se ta dejavnost seli tudi na splet – Slovenska spletna igralnica. Ministrski sestav sestavljajo ministri, katere izbere parlamentarna koalicija sestavljena iz enako mislečih izvoljenih strank v parlamentu. Parlament sestavlja 90 voljenih predstavnikov ljudstva ti. poslanci. Poslanci znotraj enako usmerjenih strank se združujejo v koalicije in opozicije. Le te pa potem vplivajo na odločanje in izvedbo sprejemanja zakonodaje v parlamentu.

Lokalna uprava in sodstvo

Lokalna uprava je v Sloveniji razdeljena na Občine, to so lokalne skupnosti z najmanj 5000 prebivalci, razen v nekaterih primerih, kjer gre za redko poseljena območja večje površine. Na občinskem nivoju, je najvišji predstavnik voljen župan, glede na velikost občine pa ima lahko občina tudi več podžupanov. V Sloveniji imamo 212 občin, te imajo poleg voljenega predstavnika župana in podžupana, tudi lokalne svete. V lokalne svete so izbrani voljeni svetniki, kateri potem odločajo na sejah občine o sklepih in odlokih. Za potrditev sklepa in odloka je potrebna glasovalna večina svetnikov. Med 212 občinami imamo v Sloveniji mestne občine. To so vsa večja mesta, katera so nastala z združevanjem in priključevanjem manjših občin v mestno občino. Vsaka večja občina pa ima tudi okrajno sodišče, katero lahko odloča o kazenskih prekrških nižje stopnje. Vse mestne občine pa imajo tudi višja okrajna sodišča. V Ljubljani pa se nahaja še visoko okrajno sodišče. Poleg sodišč, katera odločajo o kazenskih prekrških, imamo še ustavno sodišče. Le to odloča o spremembah ustave, sprejetih v parlamentu. Tem postopkom se reče ustavna presoja. Poleg ustavnega je v Ljubljani še delovno sodišče, le to obravnava vse postopke s strani delovnih razmerij. Na sodiščih je prisotnih več sodnikov, le te morajo imeti opravljen sodniški izpit, ne smejo biti v kazenskem postopku, ter ne smejo biti člani nobene politične stranke. Sodnike na upravnem sodišču predlaga parlamentarna skupina na več sejah.

Politično udejstvovanje

V svet politike lahko vstopi vsak polnoleten državljan republike Slovenije, kateri je na dan kandidature star vsaj 18 let. Prav tako imama volilno pravico vsak polnoleten državljan republike Slovenije, kateri je na dan volitev star vsaj 18 let. Prve volitve so bile Aprila leta 1990, kjer je politično telo takrat še znotraj takratne bivše države organiziralo plebiscit. Pri tem je prva slovenska politična stranka, pripomogla, da se je na volitvah večina odločila za lastno državo. Kasneje je zaradi razpada bivše države sledila vojna, ki je na teritoriju Slovenije trajala 10 dni. Po 10 dneh je še zadnji vojak JNA zapustil slovensko ozemlje. Od takrat naprej ima republika Slovenija volilno telo, parlament in voljenega predsednika republike. Kandidaturo za predsednika republike lahko odda i vsak polnoleten državljan republike Slovenije, kateri je na dan kandidature star vsaj 18 let in dostavi zahtevano število overjenih podpisov podpore s strani prebivalcev republike Slovenije. Kandidatura za poslanca v parlamentu, lahko odda vsak polnoleten državljan republike Slovenije, kateri je na dan kandidature star vsaj 18 let in je član določene politične stranke. Dan volitev je znan 2 meseca pred samimi volitvami, pred volitvami se izvede politična kampanija, kjer se kandidati za poslance predstavijo ostalemu prebivalstvu. Predsedniki političnih strank, pa se poleg predstavitve programa v živo, soočijo tudi v več tv soočenjih. Volitve so v Sloveniji izvedene na nedeljo, udeležba za državljane ni obvezna. Za veljavnost volitev, ni potrebna posebna kvota. Državljani lahko svoj glas oddajo predčasno, ali pa po pošti. 24h pred volitvami, je razglašen volilni molk, kar pomeni popolno prepoved, kakršne koli promocije in nagovarjanje kandidatov na volitvah.

Izobraževanje

Organizirano izobraževanje se izvaja že v zgodnjem otroštvu, v kar spadajo otroci, ko dopolnijo starost 11 mesecev do vstopa v šolo. Ta stopnja se imenuje predšolska vzgoja oz . Nadaljevanje izobraževanja se izvaja na nivoju osnovnega šolstva, izobraževanje izvajajo osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, glasbene šole ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Izobraževanje v osnovni šoli traja 9 let. Po uspešno zaključenem izobraževanju, pa se glede na uspeh lahko šolanje nadaljuje na srednji poklicni, srednji šoli ali gimnaziji. Nadaljevanju osnovnošolskega izobraževanja pravimo srednješolsko izobraževanje, to lahko traja od 3 do 5 let. Po zaključku šolanja pa mora dijak opraviti gimnazijsko oz. splošno maturo. Za opravljanje mature, mora imeti opravljene vse obveznosti znotraj zahtevanega izobraževalnega programa. Po končanem šolanju, se lahko izobraževanje lahko nadaljuje na višji ali visoki šoli. Te programi trajajo od 2 – 3 let, zaključek izobraževanja se po vseh opravljenih obveznostih opravi z zagovorom diplomske naloge. Po zagovoru diplomske naloge, se lahko študij nadaljuje na po diplomskih programih, kjer se opravi dodatne aktivnosti in obveznosti v sklopu izbranega izobraževanja. Izobraževanje se zaključi z magistrsko nalogo. Nadaljevanje izobraževanja lahko kandidat nadaljuje na doktorski stopnji, kjer se zagovarja in priznava doktorski naziv, glede na opravljeno delo v namenski nalogi. Izobraževanje se lahko prekine kadarkoli, do 18 leta pa ima vsak državljan obiskovati vsaj en srednješolski program oz. opraviti prepis na drug srednješolski program. Izobraževanje se poleg rednega programa lahko kadarkoli opravlja tudi v samoplačniškem dodatnem izobraževanju v popoldanskem terminu.

Avtor
  • Glavni pisec in digitalni ustvarjalec.
  • Digitalni ustvarjalec in pisec vsebin na področju iger na srečo.
Moje ime je Adnan Kovačić, diplomiral sem na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za računalništvo in informatiko. Delal sem kot vodja vsebinske skupine v mesečni reviji o igralni kulturi Joker. Za zdaj sem vodilni pisec in ustvarjalec digitalnih vsebin o igrah na srečo na eni najboljših spletnih strani, povezanih z igrami na srečo - casinoslovenija10.com. Običajno delam kot pisec in ustvarjam vsebine za digitalne vsebine, kot so FaceBook, Twitter in Instagram. Z lahkoto upravljam več nalog hkrati, odgovoren pa sem tudi za prispevanje informacij za vse medije, zlasti pa za digitalne medije. Pišem veliko koristnih objav, s katerimi drugim pomagam odkriti umetnost iger na srečo in postati uspešni igralci.
img
25Pisani članki
img
8.8Splošna ocena